НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНО ИНТЕРВЕТНИХ РАДОВА У ТОКУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СРБИЈАВОДЕ“

Предметни радови се морају извршити без одлагања у што краћем року на водним објектима којима управља ЈВП „Србијаводе“, како би се спречиле несагледиве последице услед реалне могућности наиласка новог поплавног таласа и сада постојећег стања незаштићености живота већег броја људи и материјалних добара на појединим, поплавом опустошеним подручјима.

Услед поплавних догађаја на великом броју водотока, који су имали размере елементарне непогоде, проглашена је на територији Републике Србије ванредна ситуација („Службени гласник РС“, број 52 од 15.05.2014. године). Иако је Влада 23.05.2014. године донела Одлуку о укидању ванредне ситуације на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 55/14), због ризика од нових штета, на територији многобројних општина и даље су на снази одлуке о проглашењу ванредне ситуације, у складу са Законом о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12).

Наредбе су издате од стране Главног руководиоца одбране у надлежности ЈВП „ Србијаводе“, на предлог Помоћника и уз сагласност Руководилаца на водним подручјима, за извођење поменутих радова на локалитетима, објектима, деоницама и секторима одбране за спољне воде, односно на мелиорационим подручјима и хидросистемима за унутрашње воде, ангажовањем територијално надлежних предузећа из Оперативног плана за одбрану од поплава за 2014, што се наводи у свакој наредби, и то:

На водном подручју Доњи Дунав - За спољне воде:

Предлог

Предлог

Предлог

На мелиорационом подручју Доњи Дунав -За унутрашње воде:

Предлог

На водном подручју Сава: За спољне воде:

Предлог

Предлог

Предлог

Предлог

Предлог

Предлог

 

На мелиорационом подручју Подрињско Колубарски - За унутрашње воде :

Предлог

На водном подручју Морава - За спољне воде:

Предлог

Предлог

Предлог

Предлог

Предлог

Предлог

Предлог

Предлог

Предлог

Предлог

Предлог

Предлог

Предлог

Предлог

Предлог

Предлог

Предлог

Предлог

Предлог

Предлог

 

Предметне радове треба извести у складу са чланом 7. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12) на најкритичнијим локалитетима из Оперативног плана за одбрану од поплава за 2014. („Службени гласник РС“, број 4/14), на подручју у надлежности Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ и то најкасније до 1.07.2014. године, с обзиром да су у питању набавке радова, добара и услуга ради обезбеђивања основних животних услова у случају елементарне непогоде чија последица угрожава животе и здравље људи, а у складу са прописима којима се уређује заштита од таквих непогода.

 

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура