Извештај о поплавама које су задесиле општине Нови Пазар, Тутин и Сјеницу 7-9.11.2016. и предлог решења за смањење штета од њих

У периоду од 7-9.11.2016. кише јаког интензитета проузроковале су велике поплаве на подручје општина Нови Пазар, Тутин и Сјеница.

 

I ПОПЛАВЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НОВИ ПАЗАР

На подручју општине Нови Пазар после обилних падавина, није дошло до већих поплава и изливања реке Рашке и притока. Поред изграђених 5 бујичних преграда (Тушимској, Трнавској, Избичкој, Јовској, реци Јошаници), у фази изградње је још 5 и то на Себечевској реци, Људској реци, Цврњској реци, Крушевачкој реци и Јусуф потоку.

Постојеће бујичне преграде су у функцији и сваки бујични налет, на рекама на којима се налазе, спречава да дође до великих штета у градским и приградским деловима Новог Пазара.

Бујична преграда на Избичкој реци

Бујична преграда на Трнавској реци

Бујична преграда на реци Јошаници

 

Објекти који су у фази изградње су:

1. Бујична преграда на Цврњској реци
Преграда је завршена и после обилних падавина и мањих поплава је у солидном стању.

2. Бујична преграда на Крушевачкој реци
Преграда је завршена и после обилних падавина и мањих поплава је у солидном стању.

3. Бујична преграда на Људској реци
Преграда је завршена и после обилних падавина и мањих поплава је у солидном стању.

Новоизграђена бујична преграда на Људској реци

 

4. Бујична преграда на Себечевској реци 
Преграда је у фази израде, после обилних падавина кише и поплавног таласа преграда је  мање оштећена на левој  страни, гледано узводно. Радови се настављају.

5. Бујична преграда на Јусуф потоку.
Урађен је приступни пут и посечена су стабла у зони преграде. Због обилних падавина и раскашеног терена, радови се настављају за два дана.

Урађен је приступни пут и посечена су стабла у зони преграде. Због обилних падавина и раскашеног терена, радови се настављају за два дана.

Сви радови се изводе уз извођачки надзор ЈВП “Србијаводе” и пројектантски надзор Института за водопривреду “Јарослав Черни”, Завода за заштиту од бујица и ерозије.

 

II ПОПЛАВЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТУТИН

На подручју општине Тутин после обилних падавина у период од 72х (пало је преко 100 л/м2), дошло је до изливања реке Видрењак и њених притока.

Река Видрењак је укупне сливне површине од 139км2 и лева је притока Ибра, која протиче кроз град Тутин, где је регулисана у дужини од 1.600м. У самом центру Тутина, у реку Видрењак улива се, као десна притока, река Печаоница.

Током целе године, река Видрењак и притока Печаоница представљају опасност од поплава, приликом сваке веће кише, за насеље Дерсана, односно, град Тутин. Управо то насеље, после великих количина падавина у период од 7-9.11.2016. је било поплављено.

Услед релативно слабе пошумљености слива реке Видрењак, јавља се јаружаста ерозија на падинама која продукује веће количине наноса која угрожава саму регулацију реке, која протиче кроз Тутин. Услед запуњености регулације наносом, долази до изливања реке Видрањак и угрожавања околног становништва од поплава. У сливу нема ни једног објекта за задржавање бујичног налета и заустављане наноса.

 

III ПОПЛАВЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА

На подручју општине Сјеница, 8.11.2016., после обилних падавина, дошло је до изливања река Вапа и Грабовица.

Узводно од града, на реци Грабовици, налази се бујична преграда за задржавање поплавног бујичног таласа, међутим, то није довољно.

Пошто у самом центру Сјенице, у реку Грабовицу, који је регулисана, улива се поток Туховац, а низводно Међуречки поток који је такође регулисан при ушћу и река Јабланица, које нису третиране противероозионим радовима, стварају притисак на главни реципијент.

Кроз целу општину Сјеница, река Вапа је велика опасност од поплава.

 

IV РЕШЕЊЕ ЗА СМАЊЕЊЕ ШТЕТА ОД ПОПЛАВА У ОПШИНАМА НОВИ ПАЗАР, ТУТИН И СЈЕНИЦА

По питању општине Нови Пазар, потребно је завршити преостале преграде и сагледати могућности изграње нових бујичних преграда на токовима који су највише оптерећени поплавама (Избичка река и река Јошаница). Тренутно се ради пројектна документација за изградњу бујичне преграде на Лећкој реци, притоци реке Јошанице и регулацији Јусуф потока у дужини од 600м.

По питању општине Тутин, потребно је под хитно урадити техничку документацију за противерозионо уређење реке Видрењак и њених притока (Печавница, Мандин поток, Јаребичка река, Ресник, Шароњска река, Коњска река, Резевска река, Клисура, Граљевине, Резевска). Слив реке Видрењак треба сагледати интегрално (биолошким, техничким и техничким радовима), а такође, треба предвидети наставак радова на продужетку регулације реке Видрењак кроз Тутин.

За општину Сјеницу потребна је израда техничке документације и то противерозони радови и регулација реке Вапе (комбинација пољске и градске регулације), такође, треба бацити акценат на противерозионо уређење реке Грабовице и њену регулацију кроз градско подручје.

 

Извештај саставио

мр Милутин Стефановић, дипл.инж.шум.

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура