ДРЖАВНИ ПРОГРАМ ОБНОВЕ ОШТЕЋЕНИХ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА : хитне интервенције и хитни санациони радови на подручју у надлежности ЈВП „Србијаводе“

Као последица ванредних хидролошких околности у мају 2014. године, од препознатих 99  значајних поплавних подручја (из Прелиминарне процене ризика од поплава на подручју Србије) поплавама великих размера погођено је 42 подручја. Забележени су и историјски максимуми дотока и водостаја, пробоји насипа, превазилажења кота заштите, плављења приобаља са великим штетама, као и велики број оштећења заштитних објеката на готово свим водотоковима, због чега се и даље спроводе мере одбране од поплава, сагласно Уредби о утврђивању Општег плана одбране од поплава за период од 2012 до 2018. Године (Сл. гласник бр. 23/12).

Хитне интервенције у току одбране од поплава: На предлог руководилаца одбране од поплава на водним подручјима у надлежности ЈВП „Србијаводе“, Главни руководилац одбране од поплава донео је наредбе о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава на препознатим критичним локалитетима и деоницама заштитних објеката из Оперативног планау циљу постизања њихове елементарне стабилности и функционалности. Наредбе су издате територијално надлежним водопривредним предузећима која су до краја августа извршила хитне интервенције на 53 локалитета, у укупној вредности од  216.737.686 динара.

Хитни радови на санацији објеката на 105 локалитета: Поред хитних интервенција, потребно је извршити и хитне радове на санацији оштећених објеката, што је обухваћено Уредбом о измени уредбе о утврђивању Државnог програма обнове оштећених водних објеката за уређење водотокова, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и водних објеката за одводњавање (Сл. гласник бр.103/14).

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура