ЗАВРШНА РАДИОНИЦА ПРОЈЕКТА ПОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ

На завршној радионици одржаној у Пријепољу 12. и 13. јануара 2015. године представљен је пројекат „Помоћу Географског информационог система ка бољем управљању одбраном од поплава у сливу реке Лим“ („Trough Geographic Information System Towards Better Cross – Border Flood Risk Management in the Lim River Basin“) који је ко-финансиран од стране Европске уније и институција које су управљале пројектом – ЈВП Србијаводе у Србији и Управа за воде у Црној Гори.

Пројекат је реализован у оквиру Програма помоћи Европске уније Републици Србији. Уложена средства су неповратна, а директни корисници резултата пројекта су: ЈВП Србијаводе у Србији и Управа за воде у Црној Гори.

Циљне групе Пројекта су: локална и централна власт (укључујући министарства, дирекције и секретаријате за воду, путеве, животну средину, ванредне ситуације, пољопривреду, шумарство идр.), образовне институције (факултети), истраживачке организације (научни институти), јавне институције (хидро-метеоролошке услуге, јавна водопривредна предузећа идр.).

Са израдом пројекта започело се 17. октобра 2012. године, а завршава се 16. јануара 2015. године.

Пројекат је омогућио израду и имплементацију геопортала за свеобухватно и јединствено праћење и управљање сливом реке Лим.

Дугорочни циљ пројекта је подршка смањењу сиромаштва и унапређење националног економског развоја кроз смањење штете од поплава. Посебни циљеви овог пројекта су усмерени на припрему карата угрожености од поплава које ће бити интегрисане у будуће Планове управљања ризицима од поплава за пројектну област.

Главни циљ пројекта је одржавање високог квалитета животне средине у пограничној области, који је важан економски ресурс за обе државе, тако што ће развити заједничке и ефикасне системе јавних институција који ће моћи да одговоре на ванредно стање у области превенције и контроле поплава.

Специфични циљеви Пројекта су:

1. Да спроведе заједничко истраживање постојећих водопривредних планова управљања и законодавних аката у сливу Лима и да препоруке за њихову модернизацију.

2. Да спроведе свеобухватно побољшање капацитета државних службеника, обезбеди размену знања и техничко побољшање јавних институција које управљају ризицима од поплава

3. Да развије ефикасне, јавно доступне ГИС (географски информациони систем) сервисе за све институције ангажоване у управљању ризицима од поплава

4. Да подигне заједничку свест експерата и јавности о еколошким

Поуздане и правовремене информације су неопходне за планирање, управљање и праћење ефикасности предузетих активности у водопривреди. Такве информације често нису сређене, проверене и чуване на једном месту. Понекад је тешко добити адекватан одговор на питање или захтев постављен на државном или међународном нивоу.

Како је главни задатак сектора водопривреде да на одржив начин управља водним ресурсима, (што подразумева рационално коришћење водних ресурса, њихову заштиту и заштиту од штетног дејства вода, како за становништво и индустрију, тако и за потребе биљног и животињског света који зависи од воде) утврђено је да се он може сигурно ефикасније и брже постићи:

Систематским прикупљањем, анализом, архивирањем, и расподелом података и информација путем производа и услуга које ће пружати информациони систем;

Успостава гео-информационог система који омогућава боље сагледавање и праћење сложених интеракција воде и корисника у простору и времену, и презентацији резултата у виду мапа које су разумљиве свакоме, а које су доступне на најсавременији начин: на интернету.

Јачањем управљања водним ресурсима, економским развојем, као и заштитом животне средине и здравља, тако што ће се подаци о њима чувати у заједничком ВИС-у.

Треба истаћи да је сарадња између пројектних тимова током развоја и имплементације била изузетно добра и од великог значаја за успех пројекта. Корисничке институције су доказале да су опредељене за успостављање заједничког управљања сливом реке Лим првенствено помоћу информационог система, као и да су спремне наставити заједнички развој и улагања.

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура