Закони и прописи у области вода

 • Закон о водама („Службени гласник РС“ бр. 30/10 и 93/12);
 • Закон о водама („Службени гласник РС“ бр. 46/91, 53/93-др.закон, 67/93-др.закон, 48/94-др.закон, 54/96 и 101/05-др.закон);
 • Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12);
 • Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12 и 42/13-одлука УС);
 • Закон о државном премеру и катастру („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 18/2010)
 • Закон о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012);
 • Закон о режиму вода („Службени лист СРЈ“ бр. 59/98 и „Сл. гласник РС“, бр. 105/2005);
 • Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 722011);
 • Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, и 36/2010);
 • Закон о општем управном поступку („Службени  лист СРЈ бр. 33/1997 и 31/2001 и „Службени гласник РС“ бр.30/10)
 • Уредба о утврђивању Општег плана за одбрану од поплава за период од 2012. До 2018.године („Сл. гласник РС“, бр. 23/2012);
 • Наредба о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2013(„Сл. гласник РС“, бр. 8/2013 и 24/13);
 • Уредба о висини накнада за воде („Сл. гласник РС“, бр. 16/2013);
 • Уредба о утврђивању водопривредне основе Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 11/2002);
 • Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/2011 и 48/2012);
 • Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012);
 • Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 35/2011);
 • Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011);
 • Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Сл. гласник РС“, бр. 92/2008);
 • Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Сл. гласник РС“, бр. 96/2010);
 • Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама за њихово испитивање („Сл. гласник РС“, 23/94);
 • Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода („Сл. гласник СРС“, бр. 47/83, 13/84);
 • Правилник о хигијенској исправност воде за пиће (Сл. лист СРЈ“, бр. 42/98 и 44/99);
 • Правилник о класификацији и категоризацији резерви подземних вода и вођењу евиденције о њима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 34/79);
 • Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова („Сл. гласник РС“, бр. 74/2010 и 116/123);
 • Правилник о одређивању мелиорационих подручја и њихових граница(„Сл. гласник РС“, бр. 38/2011);
 • Правилник о одређивању граница подсливова („Сл. гласник РС“, бр. 54/2011);
 • Правилник о садржини , начину вођења и обрасцу водне књиге(„Сл. гласник РС“, бр. 86/2010);
 • Правилник о садржини и начину вођења Катастра водних објеката („Сл. гласник РС“, бр. 11/2011);
 • Правилник о садржини и начину вођења водног информационог система, методологији, структури,категоријама и нивоима сакупљања података, као и о садржини података о којима се обавештава јавност(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2011);
 • Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Сл. гласник РС“, бр. 96/2010);
 • Одлука о одређивању граница водних подручја („Сл. гласник РС“, бр. 73/2010);
 • Одлука о оснивању Националне конференције за воде („Сл. гласник РС“, бр. 552011);
 • Одлука о утврђивању Пописа вода I реда(„Сл. гласник РС“, бр. 83/2010);

 1. Назад
 2. Врх
 3. Почетна
 4. Штампање
 5. Пишите нам
 6. Структура