Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода

У оквиру водне делатности уређења водотока и заштите од штетног дејства вода ЈВП „Србијаводе“:

  • управља водним објектима за уређење водотока (даље: регулациони објекти), водним објектима за заштиту од поплава (даље: заштитни водни објекти) на водама I реда и водним објектима за одводњавање, који су у јавној својини и брине се о њиховом наменском коришћењу, одржавању и чувању и управља бранама са акумулацијама, преводницама на каналима и системима за наводњавање (члан 23. Закона о водама) - наведени објекти су, у смислу члана 13. став 2. Закона о водама, добра од општег интереса;
  • израђује, преиспитује и новелира карте угрoжености и карте ризика од поплава (члан 48. Закона о водама) и планове управљања ризицима од поплава (чл.49.Закона о водама)
  • обезбеђује планирање, изградњу, одржавање и управљање водним објектима за заштиту од поплава, уређење водотока, санацију последица поплава (чл.52.Закона о водама)
  • организује и спроводи мере одбране од поплава (одбрану од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом), на водама I реда и на системима за одводњавање у јавној својини (члан 53. Закона о водама), у складу са општим и оперативним планом за одбрану од поплава чл. 54. и 55. Закона о водама);

ЈВП „Србијаводе“, по Закону о водама, Општем плану одбране од поплава и Оперативном плану одбране од поплава за 2013 годину има обавезе и одговорености за организовање и спровођење одбране од поплава на целом подручју Републике Србије на 1628 км одбрамбених линија, 3000 км канала, 26 црпних станица и 42 бране и акумулације.

Сагласно члановима 53, 54. и 55. Закона о водама, организовање и спровођење одбране од поплава на водама 1. реда и водним објектима за одводњавање у јавној својини, у надлежности је Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“, а на водама 2. реда јединице локалне самоуправе, у складу са општим и оперативним планом за одбрану од поплава.

Општи план за одбрану од поплава (даље Општи план), доноси се за воде 1. и 2. реда, за период од шест година.

Оперативни план за одбрану од поплава од спољних вода и загушења ледом за воде 1. реда, и од унутрашњих вода на подручју на којем је надлежно, за период од годину дана, припрема ЈВП „Србијаводе“, а доноси Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Оперативни план за одбрану од поплава за воде 2. реда, за период од годину дана, доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, уз прибављено мишљење јавног водопривредног предузећа.

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура