Уређење и коришћење вода

Законом о водама („Службени гласник РС“ бр. 30/10 и 93/12) Јавно водопривредно предузеће управља водним објектима за уређење водотока и за заштиту од поплава на водама првог реда и водним објектима за одводњавање, који су у јавној својини и брине се о њиховом наменском коришћењу, одржавању и чувању.

Одводњавање

Интегрална заштита од штетног дејства вода спроводи се изграђеним системима за заштиту од спољних вода и системима за одводњавање – водним објектима за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода, обухваћених Оперативним планом за одбрану од поплава од унутрашњих вода. У оквиру одводњавања ЈВП „Србијаводе“ се баве:

 • Редовним одржавањем водних објеката за одводњавање у јавној својини и
 • Инвестиционим одржавањем система за одводњавање у јавној својини

Системи за одводњавање у јавној својини у надлежности ЈВП „Србијаводе“

Мелиорационо подручје

Број система

Бруто површина (ха)

Дужина канала(км)

Црпне станице (ком)

ВПЦ „САВА - ДУНАВ“,
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ  ДОЊИ ДУНАВ И САВА

Подрињско-Колубарско

26

650.529

1.400

7

Доњи Дунав

19

674.793

902

6

Свега:

45

1.325.322

2.302

13

ВПЦ „МОРАВА“,
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“

Велика Морава

6

304.009

599

13

Јужна Морава

4

86.108

49,70

-

Западна Морава

1

21.709

36

-

Нишава

1

62.514

33,8

-

Свега:

12

474.340

718,15

13

ЈВП „Србијаводе“:

57

1.799.662

3.020,15

26

НАВОДЊАВАЊЕ

У програму рада Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (МПШВ), на основу Уредбе о утврђивању програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2012. годину (Службени Гласник РС, бр. 17/2012), у 2012. години су започети радови на рехабилитацији постојеће каналске мреже у Мачви у циљу обезбеђења двонаменске функције одводњавања и наводњавања. Анексом уговора са МПШВ – Управом за пољопривредно земљиште, у 2013. години је предвиђен наставак започетих радова и изградња објеката за захватање воде чијом реализацијом ће се омогућити наводњавање приоритетног пољопривредног подручја Мачве.

У 2013. години, приоритет је дат радовима на постојећим водним објектима за одводњавање, чије је функционално стање лоше због вишегодишњег тренда смањења обима редовног и инвестиционог одржавања. Усвојени концепт обезбеђења услова за наводњавање подразумева:

 • радове на рехабилитацији постојећих водних објеката за одводњавање у јавној својини (којима сагласно чл. 23 Закона о водама управља ЈВП „Србијаводе“, брине се о њиховом наменском коришћењу), одржавању, како би се обезбедили услови за наводњавање;
 • изградњу нових објеката са  опремом за захватање воде и за управљање нивоима - изградња нових устава и црпних станица;
 • Инвестиционо одржавање - рехабилитација постојећих водних објеката за одводњавање за двонаменско коришћење. Планирано је извршење послова и радова којима се обезбеђује двонаменско коришћење водних објеката за одводњавање у јавној својини и изградња нових објеката;
 • Изградња нових објеката са опремом за захватање воде и за управљање нивоима - уставе и црпне станице;
 • инвеститорске послове на припреми за извршење и праћењу извршења ових радова је у надлежности ЈВП „Србијаводе“.

 1. Назад
 2. Врх
 3. Почетна
 4. Штампање
 5. Пишите нам
 6. Структура