Органи предузећа

Управљање у ЈВП „Србијаводе“ организовано је као једнодомно, тако да су органи предузећа: Надзорни одбор и Директор.

Надзорни одбор

Надзорни  одбор ЈВП „Србијаводе“, који је именовала Влада, има 5 чланова:

1) Слободан Станојевић, дипл.правник (председник);

контакт: slobodan.stanojevic@srbijavode.rs

biografija: Slobodan Stanojević

2) Ненад Филиповић, дипл. математичар;

контакт: nenad.filipovic@srbijavode.rs

biografija: Nenad Filipović

3) Миодраг Ћурчић, економиста;

контакт: miodrag.curcic@srbijavode.rs

biografija: Miodrag Ćurčić

4) Мр. Миодраг Толимир, дипл.инж.пољ.;

контакт: miodrag.tolimir@srbijavode.rs

biografija: Mr. Miodrag Tolimir

5) Милош Батало, дипл.инж.грађ(из реда запослених)

контакт: milos.batalo@srbijavode.rs

biografija: Miloš Batalo

Директор

Директор ЈВП „Србијаводе“ је Горан Пузовић, дипл. инж. пољ. (именован решењем Владе Републике Србије: 24 Број: 119-7548/2012 од 02.11.2012. године).

Послови директора утврђени су чланом 23. Закона о јавним предузећима и чланом 37. Статута ЈВП „Србијаводе“.

биографија: Горан Пузовић

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура