Упутство за подношење захтева и рокови важности докумената

Захтев за добијање водног акта, који издаје ЈВП „Србијаводе“, подноси се водопривредном центру или најближој радној јединици или секцији (види списак).

Уз захтев се подноси документација која је наведена у зависности од типа водног акта који се тражи:

1. Мишљење у поступку издавања водних услова

Уз захтев се прилаже:

 • информација о локацији, коју издаје надлежни орган општинске управе или надлежно Министарство, ако је локација МХЕ у заштићеном или еколошки значајном подручју, у складу са Законом о заштити природе („Службени гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 91/10);
 • копија катастарског плана и изводи из катастра непокретности за земљиште на коме се планира изградња МХЕ;
 • хидролошки подаци за локацију МХЕ и Мишљење Републичког хидрометеролошког завода Србије;
 • генерални пројекат МХЕ

Важност мишљења одговара року важења Решења о издавању водних услова. Водни услови престају да важе по истеку две године од дана њиховог издавања, ако у том року није поднет захтев за издавање водне сагласности.

2. Извештај о испуњености водних услова у поступку издавања водне сагласности на главни пројекат МХЕ

Уз захтев се прилаже:

 • решење о издавању водних услова
 • локацијска дозвола , коју издаје надлежни орган општинске управе или надлежно Министарство;
 • главни пројекат МХЕ;
 • Извештај о техничкој контроли пројекта.

Рок важења је у складу са роком важења Решења о издавању водне сагласности (2 године). Водна сагласност престаје да важи ако се у року од две године од дана њеног добијања не поднесе надлежном органу захтев за издавање грађевинске дозволе.

3. Извештај о испуњености услова из водних услова и водне сагласности у поступку издавања водне дозволе

Уз захтев се прилаже:

 • решење о издавању водне сагласности;
 • пројекат изведеног стања;
 • технички пријем (извештај издаје надлежна општина или надлежно Министарство).

Рок важења је у складу са роком важења Решења о издавању водне дозволе. Водна дозвола издаје се на одређено време, а најдуже за период од 15 година.

Напомена: додатне информације можете добити електронском поштом на office@srbijavode.rs

 1. Назад
 2. Врх
 3. Почетна
 4. Штампање
 5. Пишите нам
 6. Структура